loader

Prospekty emisyjne: Komisja ogranicza biurokrację i wzmacnia ochronę inwestorów

Kierując się zasadami „lepszych uregulowań prawnych”, Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego. Wniosek jest jedną z inicjatyw na rzecz uproszczenia przepisów, wpisujących się w program działań Komisji służący zmniejszeniu obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej. Wniosek ma na celu poprawę przejrzystości prawnej i skuteczności procedury dotyczącej prospektów emisyjnych oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla emitentów i pośredników. Uwzględnia on również kwestię wzmocnienia ochrony inwestorów, w tym zagwarantowania wystarczających i odpowiednich informacji zaspokajających potrzeby inwestorów indywidualnych. Wniosek jest wynikiem konsultacji ze wszystkimi najważniejszymi zainteresowanymi stronami. Zostanie on teraz rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę Ministrów.

 

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „Nowe przepisy spełniają potrzeby emitentów i inwestorów oraz usuwają zbędne obciążenia dla podmiotów gospodarczych. Uwzględniają one doświadczenia zdobyte w trakcie kryzysu finansowego i gwarantują udostępnianie inwestorom wszystkich potrzebnych im informacji.”

Dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego określa zasady dotyczące prospektu emisyjnego, który musi zostać opublikowany w przypadku, gdy oferta publiczna lub dopuszczenie do obrotu zbywalnych papierów wartościowych na rynku regulowanym ma miejsce na terytorium UE. Wprowadzenie tzw. „paszportu europejskiego” jest jedną z największych zalet tej dyrektywy: prospekt emisyjny zatwierdzony przez właściwe władze w jednym państwie członkowskim zachowuje ważność w zakresie ofert publicznych i dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu w całej UE.

Pomimo iż te ramy prawne przyniosły znaczne pozytywne skutki w kategoriach jakości i odpowiedniości udostępnianych inwestorom informacji, wymagały one jednak dalszego udoskonalenia w celu poprawy przejrzystości prawnej i skuteczności procedury dotyczącej prospektów emisyjnych oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych.

Nowe, łatwiejsze do zrozumienia przepisy (większa przejrzystość prawna) umożliwią bardziej sprawną realizację emisji, zmniejszając obciążenia administracyjne dla emitentów i pośredników finansowych, dając pracownikom emitentów dostęp do pełnego zakresu możliwości inwestycyjnych oraz pomagając inwestorom indywidualnym w bardziej skutecznej analizie prospektów emisyjnych oraz ryzyka związanego z danym papierem wartościowym przed podjęciem decyzji o inwestycji.

Główne zmiany proponowane we wniosku są następujące:

  • emisje niektórych rodzajów papierów wartościowych będą podlegać mniej złożonym wymogom informacyjnym (dotyczy to małych przedsiębiorstw, niewielkich instytucji kredytowych, emisji akcji z prawem poboru, państwowych programów gwarancji);
  • streszczenia prospektów będą miały lepszą formę i treść;
  • zwolnienia z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego, w przypadku gdy przedsiębiorstwa dokonują sprzedaży przy pomocy pośredników finansowych („oferty kaskadowe”) i w przypadku programów akcji pracowniczych, są bardziej precyzyjnie określone;
  • wymogi w zakresie obowiązków informacyjnych, które obecnie pokrywają się z dyrektywą w sprawie przejrzystości, zostaną zniesione;
  • emitenci wszystkich nieudziałowych papierów wartościowych sami będą mogli wskazać swoje macierzyste państwo członkowskie;
  • definicja pojęcia „inwestorzy kwalifikowani” w dyrektywie dotyczącej prospektu emisyjnego zostanie dostosowana do definicji pojęcia „klienci branżowi” określonej w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Informacje o dyrektywie w sprawie prospektu emisyjnego

 

Dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego weszła w życie 31 grudnia 2003 r. po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na państwa członkowskie nałożono wymóg przetransponowania jej przepisów do prawa krajowego w terminie do 1 lipca 2005 r.

 

Zgodnie z art. 31 dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego, Komisja Europejska jest zobowiązana do oceny stosowania tej dyrektywy po upływie pięciu lat od jej wejścia w życie oraz przedstawienia, w razie potrzeby, wniosków dotyczących jej zmiany.

 

W styczniu 2007 r. Komisja Europejska zainicjowała ponadto Program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej, którego celem jest oszacowanie kosztów administracyjnych ponoszonych w związku z koniecznością przestrzegania przepisów unijnych oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych o 25% do 2012 r. Dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego została określona jako akt prawny nakładający na przedsiębiorstwa szereg uciążliwych wymogów, z których część można złagodzić. Jednocześnie, również w związku z obecnym kryzysem finansowym, uznano, iż należy dokonać zmiany niektórych przepisów tej dyrektywy celem wzmocnienia jej skuteczności oraz poprawy ochrony inwestorów. W tym celu, zgodnie z zasadami „lepszych uregulowań prawnych”, Komisja Europejska zainicjowała proces konsultacji publicznych. Niniejszy wniosek oraz ocena jego skutków są rezultatem szeroko zakrojonego i ciągłego dialogu z wszystkimi głównymi zainteresowanymi stronami, w tym organami nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych, uczestnikami rynku (emitentami, pośrednikami finansowymi i inwestorami) oraz konsumentami. Opiera się on na ustaleniach i analizach zawartych w sprawozdaniach opublikowanych przez Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR) i przez Grupę Ekspertów ds. Europejskich Rynków Papierów Wartościowych (ESME).

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/prospectus/index_en.htm

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze