loader

Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ CAPITAL24.TV

 

§1. 

DEFINICJE

 

 1. ABONAMENT – bezpłatny lub płatny dostęp do usług oferowanych przez Capital24tv.pl. Do płatnego korzystania z serwisu nie jest niezbędne podpisanie umowy, na której podstawie użytkownik będzie uiszczał wynagrodzenie za usługi świadczone przez Dostawcę Usługi. Wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego Użytkownika.
 2. CAPITAL24.TV – prowadzony przez STEO Tomasz Sańpruch portal internetowy, utrzymywany w domenie capital24tv.pl.
 3. CENNIK – cennik usług świadczonych przez Dostawcę Usługi, zamieszczony na stronie internetowej CAPITAL24TV.PL.
 4. DOSTAWCA USŁUGI – STEO Tomasz Sańpruch – przedsiębiorca z siedzibą w Kielcach, ul. Batorego 76, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce pod nr ewidencyjnym 26032/05/H.
 5. KONTO – prowadzone dla Użytkownika przez Dostawcę Usługi pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach CAPITAL24TV.PL
 6. OKRES ROZLICZENIOWY – okres, za jaki Użytkownik dokonuje płatności abonamentu na rzecz CAPITAL24TV.PL z góry, określony w Umowie o świadczenie usług przez STEO w ramach CAPITAL24TV.PL.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin świadczenia usług przez CAPITAL24TV.PL.
 8. REJESTRACJA – procedura zakładania Konta.
 9. UMOWA – umowa o świadczenie usług, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usługi.
 10. USŁUGA – usługa świadczona przez Dostawcę Usługi na rzecz Użytkownika, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi, udostępniana przez CAPITAL24TV.PL
 11. UŻYTKOWNIK – podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług z Dostawcą Usługi.

 

§2. 

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 1. Zawarcie umowy następuje po spełnieniu przez Zamawiającego wymogów określonych w Regulaminie.
 2. Zamawiający, w celu Rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, pełnego adresu kontaktowego wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w CAPITAL24TV.PL (login) oraz hasła (Konta Prywatne).
 3. Z chwilą rejestracji Użytkownik oświadcza, iż:
  1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
  2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które CAPITAL24TV.PL zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,
  4. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez CAPITAL24TV.PL, a także informacji handlowych o nowych usługach CAPITAL24TV.PL.
 4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą Usługi, której przedmiotem są usługi świadczone przez Dostawcę usługi w ramach CAPITAL24TV.PL, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Weryfikacja rejestracji może odbyć się przez dokonanie określonej płatności w Systemie PayPal. 
 6. Opłata weryfikacyjna nie podlega zwrotowi. 
 7. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 2 p. 3 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).
 8. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony w przypadku usług bezpłatnych, a w przypadku usług płatnych na czas określony 12 miesięcy lub 24 miesięcy w zależności od decyzji Zamawiającego.

 

§3. 

ABONAMENT

 

 1. Użytkownik ma do wyboru: abonament bezpłatny i abonamenty płatne.
 2. Użytkownicy abonament bezpłatnego są zwolnieni z opłat za korzystanie z serwisu zgodnie z zawartą umową i zasadami, o których mowa w regulaminie lub cenniku usług.
 3. W przypadku abonamentu płatnego Użytkownik dokonuje płatności abonamentu z góry, w systemie miesięcznym lub rocznym, w zależności od decyzji Użytkownika, wyrażonej w formularzu rejestracyjnym i podpisanej umowie.
 4. Użytkownik dokonuje zapłaty opłaty abonamentowej online poprzez system PayPal.
 5. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Użytkownika.
 6. CAPITAL24TV.PL poinformuje Użytkownika o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej na 14 dni przed rozpoczęciem nowego Okresu Rozliczeniowego. Płatność powinna być dokonana w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 7. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, CAPITAL24TV.PL będzie uprawnione do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, w tym ograniczenia pakietu ruchu, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika do systemu CAPITAL24TV.PL zostaną usunięte, bez ponoszenia przez CAPITAL24TV.PL z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 8. Użytkownicy abonamentu bezpłatnego, o którym mowa w umowie są zwolnieni z opłat za korzystanie z serwisu zgodnie z zawartą umową.
 9. Abonent dodając wszystkie treści do serwisu capital24tv.pl automatycznie udziela niewyłącznej licencji na materiały tekstowe, audio i wideo zgodnej z treścią ogólnej Licencji na materiały tekstowe, audio i wideo umieszczone w serwisie capital24tv.pl, która stanowi załącznik niniejszego regulaminu.

 

§ 4. 

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  1. hardware,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. przeglądarkę internetową,
  4. inny oprogramowanie wymagane przez Usługi.
 2. CAPITAL24TV.PL zastrzega, że w przypadku niektórych serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

 

§5. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu CAPITAL24TV.PL w sposób zgodny z obowiązującym prawem, umową o świadczenie usług oraz niniejszym regulaminem, w poszanowaniu praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 4. Szkoda poniesiona przez Użytkownika, za którą CAPITAL24TV.PL na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Użytkownika korzyści. Wysokość roszczenia Użytkownika nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia. Ograniczenia te nie dotyczą Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

§6. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
  1. Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pod adresem elektronicznym Dostawcy Usługi:

CAPITAL24TV.PL rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

 

§7. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI

 

Za materiał opublikowany w serwisie Capital24.tv odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „Redakcja” są opracowywane przez dziennikarzy Capital24.tv lub dziennikarze Capitla24.tv we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie Capital24.tv mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media od 2009 roku.

 

§8.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony. 
 2. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni od daty wypowiedzenia umowy.
 3. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony możliwy jest z cztero-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

§9. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej CAPITAL24TV.PL.
 2. CAPITAL24TV.PL może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu CAPITAL24TV.PL zawiadomi Użytkownika, przesyłając mu, na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji e-mail z Użytkownikiem treść regulaminu lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany.
 3. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie CAPITAL24TV.PL, o ile Użytkownik, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

 

 

Licencja na materiały tekstowe, audio i wideo

umieszczone w serwisie Capital24tv.pl

 

UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS („CCPL” LUB „LICENCJA”). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE.

WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI.

 

§1. 

Definicje

 

 1. „Utwór zależny” oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym („synchronizacja”) stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji
 2. „Zbiór” oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji.
 3. „Licencja Kompatybilna” oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod http://creativecommons.org/compatiblelicenses, które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji „Unported” o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja.
 4. „Rozpowszechnianie” oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego.
 5. „Atrybuty Licencji” oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach.
 6. „Licencjodawca”oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji.
 7. „Twórca” oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo:
  1. w przypadku artystycznych wykonań – aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania;
  2. w przypadku fonogramu lub wideogramu – producenta fonogramu lub wideogramu;
  3. w przypadku nadań programów – organizację radiową lub telewizyjną;
  4. w przypadku pierwszych wydań – wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;
  5. w przypadku wydań naukowych i krytycznych – tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem;
  6. w przypadku baz danych niespełniających cech utworu – producenta bazy danych.
 8. „Utwór” oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g).
 9. „Licencjobiorca” oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją.
 10. „Publiczne Wykonanie” oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 11. „Zwielokrotnianie” oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

 

§2. 

Dozwolony użytek. 

 1. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów.

 

§3. 

Udzielenie licencji. 

 1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji:
  1. Zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów;
  2. Sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: „Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański”, lub można wskazać, że tłumaczenie „Zawiera zmiany w stosunku do oryginału”;
  3. Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów;
  4. Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz
  5. Pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości:
  1. Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:
  2. Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń;
  3. Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:
  4. Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo, lub domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.
  5. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie.
  6. W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z 11.3.1996 r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa.

 

§4. 

Ograniczenia. 

 1. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom:
  1. Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego.
  2. Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji.
  3. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji.
  4. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym.
  5. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy.
 2. Niniejszy Paragraf 4.1. stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji.
 3. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4.3., wedle wezwania.
 4. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4.3, wedle wezwania.
 5. Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak:
  1. niniejsza Licencja;
  2. jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja;
  3. licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji „Unported” o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; 
  4. lub Licencja Kompatybilna.
 6. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej („Licencja Właściwa”), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień:
 7. Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje;
 8. Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej;
 9. Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje;
 10. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej.
 11. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej.
 12. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie:
  1. imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia („Osoby Wskazane”);
  2. tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu;
  3. w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz
  4. z zachowaniem postanowień Paragrafu 3.2, w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. „francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy,” lub „scenariusz na podstawie Utworu Twórcy”).
 13. Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4.3 mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów.
 14. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności.
 15. Dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4.1 do 4.3, nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu.
 16. Niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej.

 

§5. 

Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności

 

JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

 

§6. 

Ograniczenie odpowiedzialności

O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

 

§7. 

Wygaśnięcie

 1. Licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. 
 2. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji.
 3. Zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym.

 

§8. 

Postanowienia różne

 1. Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.
 2. Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.
 3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu.
 4. Żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie.
 5. Niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 6. Wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ CAPITAL24.TV

 

§1. 

DEFINICJE

 

 1. ABONAMENT – bezpłatny lub płatny dostęp do usług oferowanych przez Capital24tv.pl. Do płatnego korzystania z serwisu nie jest niezbędne podpisanie umowy, na której podstawie użytkownik będzie uiszczał wynagrodzenie za usługi świadczone przez Dostawcę Usługi. Wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego Użytkownika.
 2. CAPITAL24.TV – prowadzony przez STEO Tomasz Sańpruch portal internetowy, utrzymywany w domenie capital24tv.pl.
 3. CENNIK – cennik usług świadczonych przez Dostawcę Usługi, zamieszczony na stronie internetowej CAPITAL24TV.PL.
 4. DOSTAWCA USŁUGI – STEO Tomasz Sańpruch – przedsiębiorca z siedzibą w Kielcach, ul. Batorego 76, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce pod nr ewidencyjnym 26032/05/H.
 5. KONTO – prowadzone dla Użytkownika przez Dostawcę Usługi pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach CAPITAL24TV.PL
 6. OKRES ROZLICZENIOWY – okres, za jaki Użytkownik dokonuje płatności abonamentu na rzecz CAPITAL24TV.PL z góry, określony w Umowie o świadczenie usług przez STEO w ramach CAPITAL24TV.PL.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin świadczenia usług przez CAPITAL24TV.PL.
 8. REJESTRACJA – procedura zakładania Konta.
 9. UMOWA – umowa o świadczenie usług, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usługi.
 10. USŁUGA – usługa świadczona przez Dostawcę Usługi na rzecz Użytkownika, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi, udostępniana przez CAPITAL24TV.PL
 11. UŻYTKOWNIK – podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług z Dostawcą Usługi.

 

§2. 

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 1. Zawarcie umowy następuje po spełnieniu przez Zamawiającego wymogów określonych w Regulaminie.
 2. Zamawiający, w celu Rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, pełnego adresu kontaktowego wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w CAPITAL24TV.PL (login) oraz hasła (Konta Prywatne).
 3. Z chwilą rejestracji Użytkownik oświadcza, iż:
  1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
  2. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które CAPITAL24TV.PL zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,
  4. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez CAPITAL24TV.PL, a także informacji handlowych o nowych usługach CAPITAL24TV.PL.
 4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą Usługi, której przedmiotem są usługi świadczone przez Dostawcę usługi w ramach CAPITAL24TV.PL, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Weryfikacja rejestracji może odbyć się przez dokonanie określonej płatności w Systemie PayPal. 
 6. Opłata weryfikacyjna nie podlega zwrotowi. 
 7. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 2 p. 3 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).
 8. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony w przypadku usług bezpłatnych, a w przypadku usług płatnych na czas określony 12 miesięcy lub 24 miesięcy w zależności od decyzji Zamawiającego.

 

§3. 

ABONAMENT

 

 1. Użytkownik ma do wyboru: abonament bezpłatny i abonamenty płatne.
 2. Użytkownicy abonament bezpłatnego są zwolnieni z opłat za korzystanie z serwisu zgodnie z zawartą umową i zasadami, o których mowa w regulaminie lub cenniku usług.
 3. W przypadku abonamentu płatnego Użytkownik dokonuje płatności abonamentu z góry, w systemie miesięcznym lub rocznym, w zależności od decyzji Użytkownika, wyrażonej w formularzu rejestracyjnym i podpisanej umowie.
 4. Użytkownik dokonuje zapłaty opłaty abonamentowej online poprzez system PayPal.
 5. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Użytkownika.
 6. CAPITAL24TV.PL poinformuje Użytkownika o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej na 14 dni przed rozpoczęciem nowego Okresu Rozliczeniowego. Płatność powinna być dokonana w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 7. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, CAPITAL24TV.PL będzie uprawnione do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, w tym ograniczenia pakietu ruchu, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika do systemu CAPITAL24TV.PL zostaną usunięte, bez ponoszenia przez CAPITAL24TV.PL z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 8. Użytkownicy abonamentu bezpłatnego, o którym mowa w umowie są zwolnieni z opłat za korzystanie z serwisu zgodnie z zawartą umową.
 9. Abonent dodając wszystkie treści do serwisu capital24tv.pl automatycznie udziela niewyłącznej licencji na materiały tekstowe, audio i wideo zgodnej z treścią ogólnej Licencji na materiały tekstowe, audio i wideo umieszczone w serwisie capital24tv.pl, która stanowi załącznik niniejszego regulaminu.

 

§ 4. 

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  1. hardware,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. przeglądarkę internetową,
  4. inny oprogramowanie wymagane przez Usługi.
 2. CAPITAL24TV.PL zastrzega, że w przypadku niektórych serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

 

§5. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu CAPITAL24TV.PL w sposób zgodny z obowiązującym prawem, umową o świadczenie usług oraz niniejszym regulaminem, w poszanowaniu praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 4. Szkoda poniesiona przez Użytkownika, za którą CAPITAL24TV.PL na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Użytkownika korzyści. Wysokość roszczenia Użytkownika nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia. Ograniczenia te nie dotyczą Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

§6. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
  1. Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pod adresem elektronicznym Dostawcy Usługi:

CAPITAL24TV.PL rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

 

§7. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI

 

Za materiał opublikowany w serwisie Capital24.tv odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „Redakcja” są opracowywane przez dziennikarzy Capital24.tv lub dziennikarze Capitla24.tv we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie Capital24.tv mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media od 2009 roku.

 

§8.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony. 
 2. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni od daty wypowiedzenia umowy.
 3. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony możliwy jest z cztero-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

§9. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej CAPITAL24TV.PL.
 2. CAPITAL24TV.PL może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu CAPITAL24TV.PL zawiadomi Użytkownika, przesyłając mu, na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji e-mail z Użytkownikiem treść regulaminu lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany.
 3. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie CAPITAL24TV.PL, o ile Użytkownik, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

 

 

Licencja na materiały tekstowe, audio i wideo

umieszczone w serwisie Capital24tv.pl

 

UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS („CCPL” LUB „LICENCJA”). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE.

WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI.

 

§1. 

Definicje

 

 1. „Utwór zależny” oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym („synchronizacja”) stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji
 2. „Zbiór” oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji.
 3. „Licencja Kompatybilna” oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod http://creativecommons.org/compatiblelicenses, które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji „Unported” o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja.
 4. „Rozpowszechnianie” oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego.
 5. „Atrybuty Licencji” oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach.
 6. „Licencjodawca”oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji.
 7. „Twórca” oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo:
  1. w przypadku artystycznych wykonań – aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania;
  2. w przypadku fonogramu lub wideogramu – producenta fonogramu lub wideogramu;
  3. w przypadku nadań programów – organizację radiową lub telewizyjną;
  4. w przypadku pierwszych wydań – wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;
  5. w przypadku wydań naukowych i krytycznych – tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem;
  6. w przypadku baz danych niespełniających cech utworu – producenta bazy danych.
 8. „Utwór” oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g).
 9. „Licencjobiorca” oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją.
 10. „Publiczne Wykonanie” oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 11. „Zwielokrotnianie” oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

 

§2. 

Dozwolony użytek. 

 1. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów.

 

§3. 

Udzielenie licencji. 

 1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji:
  1. Zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów;
  2. Sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: „Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański”, lub można wskazać, że tłumaczenie „Zawiera zmiany w stosunku do oryginału”;
  3. Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów;
  4. Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz
  5. Pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości:
  1. Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:
  2. Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń;
  3. Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:
  4. Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo, lub domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.
  5. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie.
  6. W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z 11.3.1996 r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa.

 

§4. 

Ograniczenia. 

 1. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom:
  1. Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego.
  2. Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji.
  3. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji.
  4. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym.
  5. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy.
 2. Niniejszy Paragraf 4.1. stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji.
 3. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4.3., wedle wezwania.
 4. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4.3, wedle wezwania.
 5. Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak:
  1. niniejsza Licencja;
  2. jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja;
  3. licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji „Unported” o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; 
  4. lub Licencja Kompatybilna.
 6. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej („Licencja Właściwa”), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień:
 7. Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje;
 8. Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej;
 9. Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje;
 10. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej.
 11. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej.
 12. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie:
  1. imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia („Osoby Wskazane”);
  2. tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu;
  3. w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz
  4. z zachowaniem postanowień Paragrafu 3.2, w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. „francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy,” lub „scenariusz na podstawie Utworu Twórcy”).
 13. Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4.3 mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów.
 14. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności.
 15. Dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4.1 do 4.3, nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu.
 16. Niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej.

 

§5. 

Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności

 

JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

 

§6. 

Ograniczenie odpowiedzialności

O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

 

§7. 

Wygaśnięcie

 1. Licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. 
 2. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji.
 3. Zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym.

 

§8. 

Postanowienia różne

 1. Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.
 2. Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.
 3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu.
 4. Żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie.
 5. Niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 6. Wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego.