loader

Wciąż wiele wyzwań na drodze do równości płci

Ponad 25 lat od przyjęcia Deklaracji Pekińskiej żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie osiągnęło określonych w niej celów – uznali europosłowie w rezolucji, w której ocenili postępy i wskazali wyzwania w zakresie praw kobiet.

Deputowani wskazali, że choć po upływie ćwierćwiecza od przyjęcia deklaracji poczyniono w tej sferze pewne postępy, to – jak wskazuje piąty przegląd Deklaracji Pekińskiej i dołączonej do niej Platformy Działania, który opublikował Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w 2020 r. – nadal jest to za mało.

Eurodeputowani wyrazili również głębokie zaniepokojenie w związku z obecną pandemią, która pogłębia istniejące nierówności płci, grozi odwróceniem dotychczasowych zdobyczy w tej dziedzinie i może zmusić ponad 47 milionów kobiet i dziewcząt na całym świecie do życia poniżej granicy ubóstwa.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 505 europosłów, 109 było przeciw, zaś 76 wstrzymało się od głosu.

Dla powstrzymania przemocy wobec kobiet europosłowie ponowili apel o ratyfikację konwencji stambulskiej i wezwali Komisję do przedstawienia dyrektywy UE w celu zapobiegania wszelkim formom przemocy ze względu na płeć oraz ich zwalczania. Należy pilnie zająć się wzrostem przemocy domowej podczas pandemii COVID-19, zapewniając ofiarom usługi ochrony, takie jak telefony zaufania, bezpieczne zakwaterowanie i usługi zdrowotne – dodali.

Konieczne jest także podjęcie szczególnych środków na rzecz wyrugowania cyberprzemocy, w tym nękania w sieci oraz mowy nienawiści, które w nieproporcjonalny sposób dotykają kobiet i dziewcząt – uznano w rezolucji.

Parlament ponowił apel do państw członkowskich UE o odblokowanie dyrektywy w sprawie obecności kobiet w zarządach i nalega na osiągnięcie celów UE, planów działania, harmonogramów i tymczasowych środków specjalnych, aby osiągnąć zrównoważoną reprezentację na wszystkich stanowiskach wykonawczych, ustawodawczych i administracyjnych.

Posłowie podkreślili, że przyjęcie prawodawstwa UE w celu zwiększenia przejrzystości wynagrodzeń pomogłoby zlikwidować różnice między płciami, podkreślając z ubolewaniem, że wniosek Komisji w tej sprawie nie został jeszcze przedstawiony zgodnie z planem.

Posłowie do PE są szczególnie zaniepokojeni pewnymi wstecznymi tendencjami dotyczącymi dostępu do usług zdrowotnych w niektórych krajach UE. W szczególności potępiają niedawny zakaz aborcji w Polsce.

1 2

O autorze