loader

Karta Polaka – dla kogo i jakie uprawnienia daje?

Osobom, które czują się Polakami, choć mieszkają poza granicami kraju, po spełnieniu formalności, przyznaje się Kartę Polaka. Dokument ten świadczy o przynależności do Narodu Polskiego.

Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

  • otrzymania bezpłatnej rocznej wizy krajowej,
  • osiedlenia się w Polsce (karta stałego pobytu), a po roku otrzymania obywatelstwa polskiego,
  • uczęszczania do polskich szkół i uczelni na takich samych zasadach jak obywatele polscy oraz korzystania z ułatwień w uzyskiwaniu stypendiów,
  • podejmowania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na takich zasadach jak obywatele polscy,
  • korzystania z ulgi na przejazdy środkami transportu kolejowego,
  • korzystania z bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych,
  • korzystania z nieodpłatnej opieki lekarskiej w nagłych przypadkach.

Przepisy dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy przewidują, że posiadacze Karty Polaka są objęci wszystkimi przywilejami niezależnie od tego, czy przekroczyli granicę polsko-ukraińską, czy też opuścili Ukrainę na przejściach z innymi sąsiadującymi krajami, a następnie przyjechali do Polski.

Osoby, które w ostatnim czasie złożyły wnioski o przyznanie Karty Polaka w konsulatach na Ukrainie, ale nie zdążyły jej odebrać, mogą zgłosić do MSZ zainteresowanie odebraniem dokumentu w Polsce.

Punkt odbioru już wydanych Kart Polaka w polskich urzędach konsularnych na Ukrainie zostanie otwarty 30 marca.

Aby odebrać Kartę Polaka niezbędne jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie w urzędzie.

 

1 2

O autorze