loader

NIK o przeszkodach w dostępnie do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej przez jednostki administracji rządowej napotyka na przeszkody takie jak dwuipółroczne opóźnienia w odpowiedzi na wnioski czy niepełne informacje w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli (NIK), stwierdzone nieprawidłowości wskazują na niewystarczający nadzór organów objętych kontrolą nad realizacją obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej jest konstytucyjnym prawem obywatela, gwarantującym jawność i przejrzystość działań podmiotów wykonujących zadania publiczne. NIK zauważa, że po ponad 20 latach obowiązywania ustawy o dostępie do informacji publicznej (udip) jej przepisy wciąż budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych.

W skontrolowanych urzędach NIK zidentyfikowała liczne nieprawidłowości, takie jak nierzetelne prowadzenie stron BIP, znaczne opóźnienia w obsłudze wniosków o udostępnienie informacji publicznej czy nierzetelne prowadzenie rejestrów wniosków o informację publiczną. Wprawdzie większość obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej realizowano zgodnie z przepisami prawa, jednakże wystąpiły także przypadki pozostawienia wniosków bez odpowiedzi, co w ocenie NIK było wynikiem niedostatecznego nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej.

W niektórych przypadkach, jednostki objęte kontrolą NIK wprowadzały własne wzory wniosków o udostępnienie informacji publicznej, co jednak nie zawsze było zgodne z udip. W kilku urzędach doszło do naruszenia terminów na odpowiedź na wnioski, z rekordowym opóźnieniem wynoszącym dwa i pół roku.

W 12 z 16 skontrolowanych urzędów, już w trakcie kontroli NIK, podjęto działania zmierzające do usunięcia części stwierdzonych nieprawidłowości.

O autorze