loader

Obecny stan systemu ochrony zdrowia i perspektywy w Polsce

Łysy mężczyzna w garniturze siedzi przy biurku.

Rozmowa ze Sławomirem Jagiełą, EMBA, DBA Ekspertem ds. Systemu Ochrony Zdrowia Business Center Club, Dyrektorem Kolegium Kształcenia podyplomowego Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

 

Obecny stan systemu ochrony zdrowia oraz jego przyszłość w Polsce to temat, który wzbudza ogromne zainteresowanie i prowokuje szeroką dyskusję. Jest to obszar, który staje przed wieloma wyzwaniami, zarówno w kontekście obecnych potrzeb społecznych, jak i przewidywanych tendencji rozwojowych. Jednym z kluczowych problemów jest starzenie się społeczeństwa, co prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na usługi medyczne, zwłaszcza w obszarze opieki geriatrycznej i długoterminowej. Dodatkowo, rosnące oczekiwania pacjentów co do jakości świadczeń oraz szybkości dostępu do nich stawiają przed systemem wyzwania związane z efektywnością i elastycznością.

Niskie finansowanie jest kolejnym istotnym czynnikiem ograniczającym rozwój systemu ochrony zdrowia. Pomimo starć i debat na temat alokacji środków, często obserwuje się niewystarczające inwestycje w nowoczesne technologie medyczne, infrastrukturę zdrowotną oraz szkolenie i zatrudnienie dodatkowego personelu medycznego. W rezultacie, system może nie być w stanie sprostać rosnącym potrzebom zdrowotnym społeczeństwa.

Nierówny dostęp do usług zdrowotnych stanowi kolejne wyzwanie, zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich, gdzie brakuje placówek medycznych oraz specjalistów. To z kolei prowadzi do wydłużania się kolejek oczekiwania na wizyty i zabiegi, co negatywnie wpływa na jakość opieki zdrowotnej. Dodatkowo, istniejące mechanizmy koordynacji opieki między różnymi szczeblami systemu często nie są wystarczająco efektywne, co powoduje nadmierną obciążenie niektórych placówek oraz długie kolejki do specjalistów.

W odpowiedzi na te problemy, rząd przyjął w 2021 roku dokument „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030”, który zakłada szereg inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji. Jednak skuteczność tych działań będzie zależała nie tylko od ich implementacji, ale także od współpracy i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, włączając w to pacjentów, pracowników służby zdrowia, samorządy, organizacje pozarządowe i media.

Tak więc, system ochrony zdrowia w Polsce stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, ale istnieją również perspektywy rozwoju. Kluczowe będzie skuteczne adresowanie problemów strukturalnych oraz elastyczne i zintegrowane podejście do zarządzania systemem, które uwzględni zmieniające się potrzeby społeczne i zdrowotne.

 

 Jakie są główne wyzwania strukturalne, które obecnie napotyka polski system ochrony zdrowia?

Głównym wyzwaniem strukturalnym dla polskiego systemu ochrony zdrowia jest niedobór kadry medycznej oraz nierównomierne rozmieszczenie placówek medycznych. Wiele regionów Polski boryka się z niedoborem lekarzy specjalistów, co prowadzi do długich kolejek oczekiwania na wizyty oraz zabiegi. Dodatkowo, istnieje problem z niedostateczną infrastrukturą medyczną w niektórych obszarach, co utrudnia dostępność do usług zdrowotnych dla mieszkańców tych regionów. Nierównomierne rozmieszczenie placówek medycznych może również prowadzić do koncentracji świadczeń medycznych w dużych miastach, co utrudnia dostęp do opieki zdrowotnej dla osób mieszkających na wsi czy w mniejszych miejscowościach.

 Czy możemy wskazać konkretne obszary, w których system ochrony zdrowia w Polsce wymaga najpilniejszych reform?

Tak, kluczowe obszary wymagające pilnych reform to między innymi poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych, skrócenie czasu oczekiwania na wizyty u lekarzy oraz inwestycje w nowoczesne technologie medyczne i infrastrukturę medyczną. Wielu pacjentów boryka się z długimi kolejami oczekiwania na wizyty u specjalistów, co może prowadzić do opóźnień w diagnozowaniu i leczeniu chorób. Pilne reformy są również potrzebne w obszarze inwestycji w nowoczesne technologie medyczne, takie jak telemedycyna czy systemy informatyczne wspierające zarządzanie opieką zdrowotną, które mogą znacząco poprawić efektywność i jakość świadczonych usług.

 Jakie są główne czynniki determinujące ograniczenia finansowe w sektorze ochrony zdrowia w Polsce?

Główne czynniki determinujące ograniczenia finansowe w sektorze ochrony zdrowia to m.in. niskie nakłady publiczne na służbę zdrowia w porównaniu z innymi krajami europejskimi, rosnące oczekiwania społeczne co do jakości i dostępności usług oraz brak efektywnych mechanizmów zarządzania finansami w systemie ochrony zdrowia. Polska wydaje stosunkowo niewiele na ochronę zdrowia w porównaniu z innymi krajami UE, co może prowadzić do ograniczeń w dostępie do nowoczesnych technologii medycznych i specjalistycznych zabiegów. Ponadto, rosnące oczekiwania społeczne co do jakości i dostępności usług medycznych stawiają dodatkowe wyzwania finansowe przed systemem ochrony zdrowia.

 W jaki sposób system ochrony zdrowia może efektywnie wykorzystać dostępne środki finansowe, aby zaspokoić rosnące potrzeby zdrowotne społeczeństwa?

System ochrony zdrowia może efektywnie wykorzystać dostępne środki finansowe poprzez m.in. wprowadzenie mechanizmów zapobiegających marnotrawstwu zasobów, takich jak kontrola kosztów i wydajności oraz rozwój systemów informatycznych wspierających zarządzanie finansami w służbie zdrowia. Ponadto, konieczne jest bardziej efektywne planowanie i alokacja środków finansowych, aby zaspokoić rosnące potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Inwestycje w nowoczesne technologie medyczne mogą również przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania dostępnych środków finansowych poprzez poprawę diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów.

 Czy istnieją modele zarządzania zasobami ludzkimi, które mogą być szczególnie skuteczne w sektorze ochrony zdrowia?

Tak, modele zarządzania zasobami ludzkimi oparte na zasadach partnerskich i partycypacyjnych mogą być szczególnie skuteczne w sektorze ochrony zdrowia, ponieważ sprzyjają one większej motywacji pracowników oraz poprawie jakości świadczonych usług. Kluczowe jest stworzenie warunków do rozwoju kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, współpracy i odpowiedzialności za rezultaty. Ponadto, istotne jest zapewnienie odpowiednich programów szkoleniowych i rozwojowych dla pracowników medycznych oraz promowanie profesjonalizmu i etyki zawodowej.

 Jakie innowacje technologiczne mogą być kluczowe dla poprawy efektywności i jakości świadczonych usług medycznych w Polsce?

Kluczowe innowacje technologiczne mogą obejmować m.in. rozwój telemedycyny, wdrażanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie opieką zdrowotną oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i terapeutycznych, takich jak sztuczna inteligencja czy medycyna precyzyjna. Telemedycyna może znacząco poprawić dostępność do specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla osób mieszkających w regionach oddalonych od większych ośrodków medycznych. Systemy informatyczne mogą natomiast usprawnić przepływ informacji między różnymi podmiotami opieki zdrowotnej, co przyczyni się do poprawy koordynacji opieki i redukcji błędów medycznych.

 Czy istnieją przykłady dobrych praktyk z innych krajów, które mogłyby być adaptowane do polskiego systemu ochrony zdrowia?

Tak, przykłady dobrych praktyk z innych krajów, takich jak np. model opieki zdrowotnej oparty na podstawowej opiece zdrowotnej, mogą być adaptowane do polskiego systemu ochrony zdrowia w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług. Model ten zakłada silne skupienie na prewencji, wczesnym wykrywaniu chorób oraz zapewnieniu kompleksowej opieki zdrowotnej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto, istnieją przykłady udanych reform systemów opieki zdrowotnej, które mogą być inspiracją dla Polski, takie jak np. reformy systemu płatności za świadczenia medyczne czy promowanie integracji opieki.

 Jakie są główne bariery utrudniające wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia w Polsce?

Główne bariery utrudniające wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia w Polsce to m.in. opór ze strony tradycyjnych struktur i procedur, brak odpowiednich regulacji prawnych oraz ograniczone środki finansowe przeznaczone na innowacje w służbie zdrowia. Tradycyjne struktury i procedury mogą utrudniać adaptację nowych technologii i rozwiązań, zwłaszcza jeśli wymagają one zmiany w dotychczasowych praktykach. Brak odpowiednich regulacji prawnych może natomiast prowadzić do niepewności prawnej oraz trudności w implementacji nowych rozwiązań. Ponadto, ograniczone środki finansowe przeznaczone na innowacje mogą stanowić barierę dla rozwoju nowoczesnych technologii medycznych oraz nowych modeli opieki zdrowotnej.

 W jaki sposób można promować zdrowy styl życia i profilaktykę zdrowotną w społeczeństwie polskim?

Promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej w społeczeństwie polskim może być realizowane poprzez m.in. edukację zdrowotną, promowanie aktywności fizycznej oraz wprowadzanie regulacji ograniczających szkodliwe nawyki, takie jak palenie papierosów czy nadmierne spożycie alkoholu. Kluczową rolę w promowaniu zdrowego stylu życia mogą odgrywać również kampanie społeczne oraz programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Ważne jest również tworzenie warunków sprzyjających zdrowemu stylowi życia poprzez np. rozwój infrastruktury sportowej oraz promowanie zdrowej diety.

 Czy sektor prywatny może odegrać istotną rolę w poprawie sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia?

Tak, sektor prywatny może odegrać istotną rolę w poprawie sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia poprzez m.in. inwestycje w infrastrukturę medyczną, dostarczanie nowoczesnych technologii medycznych oraz świadczenie usług medycznych na rzecz systemu publicznego. Prywatne inwestycje mogą przyczynić się do poprawy dostępności do opieki zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach dotkniętych niedoborem placówek medycznych. Ponadto, sektor prywatny może przyczynić się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań medycznych oraz wprowadzania nowych technologii do praktyki klinicznej.

 Jakie są perspektywy rozwoju telemedycyny w Polsce i jakie mogą być jej korzyści dla pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia jako całości?

Odpowiedź: Perspektywy rozwoju telemedycyny w Polsce są obiecujące, ponieważ umożliwia ona dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Korzyścią dla pacjentów jest m.in. skrócenie czasu oczekiwania na wizyty u lekarzy oraz możliwość konsultacji zdalnych w przypadku np. przewlekłych chorób. Telemedycyna może również przyczynić się do poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez redukcję kosztów związanych z transportem pacjentów oraz zmniejszenie liczby wizyt ambulatoryjnych.

 Czy istnieją konkretne kroki, które rząd polski może podjąć w najbliższej przyszłości, aby poprawić sytuację w systemie ochrony zdrowia?

Tak, rząd polski może podjąć szereg konkretnych kroków w najbliższej przyszłości, takich jak m.in. zwiększenie nakładów publicznych na ochronę zdrowia, reforma systemu finansowania służby zdrowia oraz wprowadzenie efektywnych mechanizmów zarządzania zasobami ludzkimi w placówkach medycznych. Ponadto, konieczne jest wprowadzenie skutecznych regulacji prawnych wspierających rozwój innowacyjnych rozwiązań medycznych oraz promowanie współpracy między sektorem publicznym a prywatnym w zakresie świadczenia usług zdrowotnych.

 Jakie są główne wyzwania związane z zapewnieniem równego dostępu do usług zdrowotnych dla wszystkich obywateli Polski, niezależnie od regionu czy statusu społecznego?

Główne wyzwania związane z zapewnieniem równego dostępu do usług zdrowotnych dla wszystkich obywateli Polski to m.in. nierównomierne rozmieszczenie placówek medycznych, brak dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej w niektórych regionach kraju oraz barier ekonomicznych utrudniających korzystanie z usług medycznych przez osoby o niższych dochodach. Konieczne jest podjęcie działań mających na celu zniwelowanie tych różnic, np. poprzez inwestycje w infrastrukturę medyczną w regionach dotkniętych niedoborem placówek zdrowotnych oraz wprowadzenie mechanizmów wsparcia finansowego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

 W jaki sposób można poprawić koordynację opieki zdrowotnej między różnymi podmiotami działającymi w sektorze publicznym i prywatnym?

Poprawę koordynacji opieki zdrowotnej między różnymi podmiotami działającymi w sektorze publicznym i prywatnym można osiągnąć poprzez m.in. wprowadzenie wspólnych standardów jakości świadczonych usług, rozwój systemów informatycznych umożliwiających wymianę danych medycznych oraz promowanie współpracy między różnymi placówkami medycznymi. Kluczową rolę w poprawie koordynacji opieki zdrowotnej mogą odgrywać także tzw. e-zdrowie, czyli technologie informatyczne wspierające zarządzanie opieką zdrowotną, które umożliwiają szybką i efektywną wymianę informacji między różnymi podmiotami opieki zdrowotnej.

 Jakie działania mogą być podejmowane na poziomie społecznym, aby zwiększyć świadomość i zaangażowanie obywateli w kształtowanie polityki zdrowotnej w Polsce?

Działania podejmowane na poziomie społecznym w celu zwiększenia świadomości i zaangażowania obywateli w kształtowanie polityki zdrowotnej w Polsce mogą obejmować m.in. organizację kampanii informacyjnych na temat praw pacjenta, wspieranie inicjatyw obywatelskich dotyczących zdrowia publicznego oraz promowanie partycypacji społecznej w procesie podejmowania decyzji dotyczących systemu ochrony zdrowia. Ważne jest także edukowanie społeczeństwa na temat jego praw i obowiązków w zakresie opieki zdrowotnej oraz promowanie dialogu społecznego w sprawach dotyczących zdrowia publicznego.

 

 

Sławomir Jagieła, EMBA, DBA – ekspert systemu ochrony zdrowia. Business Center Club, Dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Członek Rady Biznesu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Dyrektor Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Członek Rady Nadzorczej PFRON Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

author avatar
Schultz
Rita Schultz, redaktor, wykładowca akademicki z ponad 20 letnim stażem, szkoleniowiec, prelegent.
O autorze