loader

Wszystko to musisz wiedzieć o załadunku towarów

Kwestie załadunku są jednymi z kluczowych, które muszą zostać określone przed rozpoczęciem przewozu. Ich szczegóły powinny znaleźć się w spisanym zleceniu transportowym, by w razie sporu móc odwołać się do ustaleń. Te z kolei muszą być zgodne z przepisami prawa – w przeciwnym razie nie będą wiążące. Beata Gądek, radca prawny w TC Kancelarii Prawnej, podpowiada, jakie prawa i obowiązki dotyczą przewoźników w zakresie załadunku towarów.

„Zlecenie transportowe, czyli umowa przewozu, jest podstawą do świadczenia działalności w zakresie przewozu za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Choć nie musi mieć formy pisemnej, tego typu umowy to standard, a zapisy w nich zawarte mogą dotyczyć również obowiązków przewoźnika związanych z załadunkiem towaru,” mówi Gądek.

Przykładowe zapisy mówią o tym, że zleceniobiorca jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie ładunku w pojeździe lub jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności towaru z dokumentacją – jego opakowania, ilości i widocznych uszkodzeń towaru podczas załadunku, lub też musi także poinformować zleceniobiorcę o nieprawidłowościach przy załadunku przed opuszczeniem miejsca załadunku. Innym przykładem jest zapis, w myśl którego zleceniobiorca jest odpowiedzialny za sprawdzenie stanu ładunku, sposobu jego załadowania, a także ilości oraz jakości załadowanego towaru.

Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę w związku z nieprawidłowym załadunkiem towaru?

„Pisemne zlecenie transportowe jest dla przewoźnika podstawą dochodzenia jego praw w sytuacji, gdy pojawią się problemy z załadunkiem. Co do zasady, to nadawca ma obowiązek opakowania przesyłki tak, by przewoźnik mógł ją przewieźć w prawidłowy sposób i wydać bez ubytku i uszkodzenia,” tłumaczy Gądek.

„Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nadawcę obowiązku właściwego opakowania przesyłki może skutkować jego odpowiedzialnością, co dopuszcza art. 72 pkt 2 Prawa Przewozowego i art. 10 Konwencji CMR,” dodaje ekspertka.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Konwencji CMR, przewoźnik odpowiada za szkodę powstałą na skutek całkowitego lub częściowego zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia towaru od chwili jego przyjęcia do przewozu aż do jego wydania. Jednakże, przewoźnik może się uchylić od odpowiedzialności, jeśli udowodni, że przyczyną szkody były okoliczności, którym nie mógł zapobiec lub których skutków nie mógł usunąć.

W praktyce, jeżeli przewoźnik nie sprawdził stanu ładunku i nie zgłosił żadnych zastrzeżeń podczas załadunku, może mieć trudności z wykazaniem, że szkoda powstała z przyczyn leżących po stronie nadawcy. Dlatego warto, aby przewoźnik dokładnie kontrolował załadunek i ewentualne nieprawidłowości zgłaszał na bieżąco.

Paweł Śliwiński, ekspert z zakresu logistyki i transportu, radzi, jak uniknąć konfliktów związanych z załadunkiem towarów: „Ścisła współpraca pomiędzy przewoźnikiem a nadawcą oraz jasne określenie obowiązków każdej ze stron jest kluczowe dla uniknięcia nieporozumień. Warto również inwestować w szkolenia dla kierowców oraz personelu odpowiedzialnego za załadunek, aby zapewnić, że każdy zna swoje obowiązki i przestrzega procedur bezpieczeństwa.”

Podsumowując, załadunek towarów to istotny etap w przewozie, który może wpłynąć na jakość usług transportowych oraz zadowolenie klientów. Przewoźnicy oraz nadawcy powinni być świadomi swoich praw i obowiązków, by uniknąć nieporozumień i ewentualnych sporów prawnych. W tym celu warto korzystać z porad ekspertów oraz dbać o odpowiednie szkolenie personelu.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze