loader

Pożyczyli 6 tyś. zł, musieli oddać 15 tyś. zł. Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla, wydanego przez Sąd Rejonowy w Gdyni w dniu 18 listopada 2016 roku. Sąd orzekając w sprawie nie zbadał potencjalnie nieuczciwego charakteru zapisów umowy, z której wynikało zobowiązanie.

Stan faktyczny

25 października 2016 roku spółka z Gdyni wniosła do sądu pozew w postępowaniu nakazowym z weksla, przeciwko dwojgu małżonkom, żądając zasądzenia solidarnie kwoty 11 820,76 złotych wraz z odsetkami ustawowymi.

Podstawą żądania spółki była zawarta z jednym z małżonków umowa pożyczki na kwotę 14 999,88 złotych, obejmująca kwotę rzeczywiście wypłaconą pożyczkobiorcy w wysokości 6 000 złotych, opłatę przygotowawczą w wysokości 250 złotych, opłaty administracyjne w łącznej wysokości 8 080,44 złotych oraz odsetki. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z ww. umowy był wystawiony przez pożyczkobiorcę weksel własny in blanco. Za weksel poręczyła małżonka pożyczkobiorcy.

Według twierdzeń zawartych w pozwie, pozwany nie spłacił całej kwoty pożyczki w terminach określonych w umowie, w związku z czym umowa została mu wypowiedziana. Wystawiony przez pozwanego weksel in blanco, został wypełniony zgodnie z deklaracją wekslową, która pozwalała na wypełnienie weksla na kwotę odpowiadającą aktualnemu zadłużeniu z tytułu umowy pożyczki, a także opatrzenie go klauzulami „nie na zlecenie” i „bez protestu”.

Spółka wezwała pozwanych do wykupu weksla, do czego jednak nie doszło.

Orzeczenie sądu

Nakazem zapłaty z dnia 18 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Gdyni nakazał pozwanym zapłatę dochodzonej pozwem kwoty. Pozwani wnieśli zarzuty od nakazu zapłaty, jednak wobec nieuzupełnienia w terminie braków formalnych zarzutów, zostały one odrzucone, a nakaz zapłaty uprawomocnił się z dniem 14 listopada 2017 roku. Na wniosek spółki sąd nadał mu klauzulę wykonalności i na jego podstawie komornik wszczął postępowanie egzekucyjne.

1 2

O autorze