loader

NIK zbadał stan mostów. Są zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Z powodu braku pieniędzy obiekty mostowe w województwie łódzkim są w niedobrym stanie – choć na papierze jest znacznie lepiej. Kontrole i przeglądy mostów przeprowadzają osoby bez uprawnień, a zdarza się, że kontroli tych w ogóle nie ma. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK złożyła aż 11 zawiadomień do organów ścigania i nadzoru budowlanego.

Obiekty mostowe i przepusty to newralgiczne elementy dróg publicznych, niejednokrotnie decydujące o ich przydatności eksploatacyjnej. W dodatku szczególnie narażone są na degradację wskutek:

  • oddziaływania środków chemicznych stosowanych do usuwania gołoledzi,
  • zanieczyszczenia atmosfery,
  • oddziaływania chemikaliów w ściekach poprzemysłowych,
  • zamarzania i odmarzania wody zimą,
  • stałego wzrostu natężenia ruchu drogowego.

Wg danych GDDKiA za 2018 r. w województwie łódzkim w skali od 0 do 5 żaden obiekt tego typu pozostający pod zarządem władz powiatowych nie osiągnął stanu zadowalającego (4).

Ustawa o drogach publicznych wyszczególnia cztery kategorie dróg: krajowe (zarządzane przez GDDKiA), wojewódzkie (pod zarządem województwa), powiatowe (pod zarządem powiatu) i gminne (zarządzane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Każda jednostka samorządu terytorialnego może wyznaczyć własny wyspecjalizowany zarząd dróg.

Liczba obiektów mostowych i przepustów w ciągu dróg zarządzanych przez skontrolowane jednostki (opis grafiki poniżej)

1 2

O autorze