loader

Energia Medycyna Ekologia – nowy fundusz TFI PZU

Fundusz będzie dokonywał lokat przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą:

 

  • energetyczną (producenci i dystrybutorzy energii elektrycznej, spółki zajmujące się budową elektrowni i infrastruktury energetycznej),
  • ochrony zdrowia (spółki farmaceutyczne w tym producenci leków generycznych i OTC, spółki biotechnologiczne, producenci sprzętu medycznego, spółki diagnostyczne, dystrybutorzy farmaceutyków, świadczeniodawcy usług medycznych, spółki zajmujące się finansowaniem sektora ochrony zdrowia),
  • ochrony środowiska naturalnego (spółki produkujące energię ze źródeł odnawialnych, spółki zajmujące się recyklingiem).

 

Fundusz będzie lokował głównie w akcje spółek notowanych na giełdach europejskich, w tym także spółek notowanych na GPW w Warszawie. Po uzyskaniu zezwolenia KNF spektrum możliwości inwestycyjnych zostanie rozszerzone o spółki notowane w alternatywnym systemie obrotu New Connect.

Udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek będą stanowiły od 50% do 100% wartości aktywów netto Funduszu.

Fundusz będzie mógł lokować do 50% wartości aktywów netto w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe.  

 

Dlaczego EME?

Sektor energetyczny, ekologiczny i medyczny są sektorami o szybkim tempie rozwoju. Inwestycja w akcje spółek z tych sektorów powinna umożliwić osiąganie ponadprzeciętnej stopy zwrotu w odniesieniu do indeksów szerokiego rynku akcji. Wśród przesłanek inwestycji w akcje spółek tych sektorów należy wymienić:

  • prognozowany wzrost konsumpcji energii elektrycznej w Polsce o ok. 40-50% do 2023 roku; 
  • wysokie zadeklarowane nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw energetycznych (zadeklarowane nakłady głównych spółek energetycznych w Polsce wynoszą 50 mld złotych, z czego największy polski producent energii, spółka PGE, planuje wydać na inwestycje 38,9 mld złotych do 2012 roku);

plany prywatyzacyjne polskich przedsiębiorstw energetycznych;

  • wysokie nakłady kapitałowe związane z priorytetowymi zadaniami Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego (redukcja emisji dwutlenku węgla na ternie UE o 20% do 2020 roku, wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii do poziomu co najmniej 20% do 2020 roku; wzrost o 0,75% udziału biokomponentów w paliwach używanych w transporcie w krajach UE, tak aby w 2010 roku osiągnąć poziom nie mniejszy niż 5,75%);
  • znaczna niezależność branży ochrony zdrowia od aktualnej sytuacji makroekonomicznej – wydatki i nakłady na własne zdrowie są stosunkowo najmniej ograniczane w okresie kryzysu; w konsekwencji kursy giełdowe spółek z branży medycznej są stabilniejsze niż spółek z innych branż w okresie kryzysu;
  • oczekiwany dynamiczny wzrost nakładów na badania naukowe w dziedzinie medycyny i leczenie w Polsce, wynikający z relatywnie niskich nakładów na leczenie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej oraz z procesu starzenia się polskiego społeczeństwa.

 

Komentuje: Piotr Góralewski, prezes TFI PZU S.A.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze