loader

Wiceszef MSWiA: Wniosek opozycji jest nieodpowiedzialny

– Wniosek opozycji o wotum nieufności dla szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego jest wnioskiem nieodpowiedzialnym – powiedział w poniedziałek (21 czerwca br.) wiceminister Maciej Wąsik podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Po rozpatrzeniu wniosku i dyskusji odbyło się głosowanie. Wniosek nie uzyskał większości i został przez Komisję zaopiniowany negatywnie.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrywano wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W posiedzeniu Komisji wzięli udział wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji: Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik odniósł się do formy, w jakiej został sporządzony wniosek opozycji. W dokumencie używane są m.in. stwierdzenia, że „w opinii publicznej panuje przekonanie, że minister Mariusz Kamiński…” – Poproszę o fakty, gdyż w ten sposób można napisać wszystko. Odpowiedzialność to słowo, którym szafujcie – stwierdził Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA.

We wniosku opozycji znalazły się odwołania do wydarzeń podczas protestów sprzed dziewięciu czy sześciu miesięcy. – Policja podczas strajku kobiet działała adekwatnie do sytuacji. Tam, gdzie były ku temu przesłanki, podejmowała stosowne działania – powiedział wiceminister Maciej Wąsik. Jednocześnie zaznaczył, że nie będzie przyzwolenia na sytuacje, kiedy ktoś narusza nietykalność policjantów.

Wiceminister Maciej Wąsik odniósł do zarzutów formułowanych na podstawie tzw. raportu Najwyższej Izby Kontroli, których dotyczy pierwsza cześć wniosku o wotum nieufności. – Jest ogromna różnica pomiędzy informacją ogłoszoną w maju, a wystąpieniami pokontrolnymi, przynajmniej w części dotyczącej PWPW – powiedział wiceszef MSWiA. Podkreślił, że w wystąpieniu pokontrolnym z 31 grudnia 2020 r. napisano, że „W ocenie NIK, PWPW S.A. podjęła niezbędne działania przygotowawcze i organizacyjne, zmierzające do zapewnienia realizacji polecenia zawartego w decyzji BPRM.4820.2.4.2020, polegające m.in. na: przygotowaniu i przekazaniu projektu umowy zlecenia pomiędzy MSWiA a PWPW S.A. na realizację zadań określonych w ww. decyzji, podjęciu przez Zarząd uchwał określających zasady wykonania zadania, a także na przeprowadzeniu działań organizacyjnych umożliwiających jego realizację. PWPW S.A. realizując polecenie zawarte w ww. decyzji, dochowała należytej staranności w zakresie wyboru podwykonawcy, zapewnienia bezpieczeństwa produkcji, odbioru i dostarczenia przedmiotu zamówienia.” NIK sformułowała wobec PWPW S.A. wyłącznie jeden wniosek. Zaleciła kontynuowanie działań zmierzających do odzyskania wszystkich kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań wynikających z decyzji premiera.

Wiceszef MSWiA poinformował, że 28 grudnia 2020 r. pomiędzy Krajowym Biurem Wyborczym a PWPW S.A. została zawarta umowa. Na mocy tej umowy KBW przekazało PWPW kwotę, która pokrywała koszty poniesione w związku z realizacją decyzji premiera.

Po zakończeniu dyskusji odbyło się głosowanie dotyczące wniosku o wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wniosek nie uzyskał większości i został przez sejmową Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych zaopiniowany negatywnie.

1 2

O autorze