loader

RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych

Rada podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 0,10%;
  • stopa lombardowa 0,50%;
  • stopa depozytowa 0,00%;
  • stopa redyskontowa weksli 0,11%;
  • stopa dyskontowa weksli 0,12%.

 

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

W ostatnim okresie nastąpiło pogorszenie sytuacji epidemicznej w wielu krajach, co spowodowało zaostrzenie restrykcji epidemicznych, oddziałując negatywnie na koniunkturę, głównie sektorze usługJednocześnie w wielu gospodarkach następuje dalsza poprawa koniunktury w przemyśle. Ceny wielu surowców, w tym ropy naftowej, są obecnie wyraźnie wyższniż przed rokiem. Oddziałuje to w kierunku wzrostu inflacji w gospodarce światowej. Mimo to, ze względu na wciąż osłabioną koniunkturę oraz niepewność dotyczącą przyszłej sytuacji gospodarczej główne banki centralne utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów, a także sygnalizują utrzymywanie luźnej polityki pieniężnej w przyszłości.

Napływające dane dotyczące koniunktury w Polsce wskazują, że w lutym br. nastąpił dalszy wzrost produkcji przemysłowej oraz poprawiły się nastroje w tym sektorze. Jednocześnie pogłębił się spadek produkcji budowlano-montażowej, a roczna dynamika sprzedaży detalicznej – pomimo pewnej poprawy nastrojów konsumentów – pozostałaujemna. Towarzyszył temu wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu miesięcznym oraz obniżenie się rocznej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń w tym sektorze.

Inflacja w marcu 2021 r. – według wstępnego szacunku GUS – wzrosła do 3,2% r/r. Do wyższej inflacji przyczynił się przede wszystkim dalszy wzrost cen paliw związany ze wzrostem cen ropy naftowej na rynkach światowych. Jednocześnie roczny wskaźnik inflacji jest podwyższany przez wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce na początku br. oraz wcześniejsze podwyżki opłat za wywóz śmieci, a więc czynniki niezależne od krajowej polityki pieniężnej. W kierunku wyższej inflacji oddziałuje także nadal wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach pandemii, w tym wzrost kosztów transportu i przejściowe zakłócenia w sieciach dostaw.

Statystyczne efekty bazy dotyczące kształtowania się cen paliw, a także oczekiwany dalszy wzrost opłat za wywóz śmieci przyczynią się prawdopodobnie do dalszego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach. Jednocześnie w miarę postępu procesu szczepień i stopniowego ograniczania skali pandemiiwygasać będzie wpływ na inflację czynników podażowych podwyższających obecnie koszty działania firm.Ograniczająco na inflację będzie także oddziaływać niższa niż przedwybuchem pandemii presjapłacowa.

Podobnie jak w wielu innych krajach, w Polsce w marcunastąpiło pogorszenie sytuacjiepidemicznej oraz zaostrzenie restrykcji sanitarnych.Oddziałuje tonegatywnie naaktywność ekonomicznąi nastroje wczęści sektorów, choć dane o wysokiej częstotliwości wskazują, że wpływsytuacji epidemicznej na gospodarkę jest istotnie mniejszy niż wcześniej.

Dostępne prognozy wskazują, że w najbliższych kwartałach nastąpi ożywieniekoniunktury,choć skala i tempotegoożywienia są obarczone niepewnością. Głównym źródłem niepewności pozostaje dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na koniunkturę w kraju i za granicą. Pozytywnie nakrajową koniunkturę wpływać będą działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBPdokonane w ub.r., atakżeprzewidywaneożywienie w gospodarce światowej.Tempo ożywieniagospodarczego w krajubędzie także uzależnione od dalszego kształtowania siękursuzłotego.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze