loader

Prawo Restrukturyzacyjne

W obecnym stanie prawnym, firma, która ma problemy finansowe, na tyle duże, że nie płaci swoim kontrahentom w uzgodnionych terminach musi liczyć się z ryzykiem upadłości i w efekcie likwidacji. Pomimo tego, że obecne rozwiązania prawne zakładają możliwość układu z wierzycielami i dalsze istnienie firmy, to jak pokazują statystyki , postępowania zakończone układem z wierzycielami stanowią niecały 1% wszystkich postępowań upadłościowych. Kwestie te uregulowane są Ustawą – Prawo Upadłościowe i Naprawcze. Zapisy ustawy, od momentu jej wejścia w życie (01.10.2003), były krytykowane przez praktyków życia gospodarczego. Odpowiedzią na tą krytykę i na realia prowadzenia działalności gospodarczej jest nowa regulacja prawna – Prawo Restrukturyzacyjne. Ustawa  przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki  zgodnie z założeniami powinna wejść w życie w br. Głównym założeniem regulacji jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, bez doprowadzenia do stanu upadłości i zapobieżenie jego likwidacji. W oczywisty sposób takimi zapisami zainteresowani są przedsiębiorcy, którzy mają większe szansę zachować swoje firmy, pracownicy, którzy mają szansę zachować miejsca pracy i inni uczestnicy życia gospodarczego i szerzej społecznego.

Ponadto w nowych regulacjach należy zwrócić uwagę na :

  • zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli w procesie postępowania restrukturyzacyjnego,
  • możliwość dużo szybszego , w porównaniu z obowiązującymi przepisami, szybkości postępowania, tak istotnego dla każdego podmiotu gospodarczego 
  • odformalizowanie postępowań i pojawienie się postępowanie pozasądowego
  • możliwość przeprowadzenia układu częściowego, koncepcyjnie dedykowanego do porozumienia z największymi i najważniejszymi wierzycielami
  • możliwość zaspokojenia wierzycieli, poprzez sprzedaż majątku dłużnika w momencie ogłoszenia upadłości i podział tak uzyskanych środków wśród wierzycieli,

Powyższe cele mogą być osiągnięte na drodze jednej z 4 procedur restrukturyzacyjnych:

  1. postępowania o zatwierdzenie układu – będzie postępowaniem prowadzonym samodzielnie przez dłużnika jedynie przy udziale nadzorcy układu . Rola sądu zostanie ograniczona jedynie do wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego przez wierzycieli w drodze samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika.
  2.   przyspieszonego postępowania układowego – – do zawarcia układu będzie dochodzić na zwołanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli. Będzie możliwe zabezpieczenie majątku dłużnika przez zawieszenie egzekucji wierzytelności objętej układem.
  3.  postępowania układowego  -dla przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności lub niewypłacalni. Przedsiębiorca nadal będzie sprawował zarząd, jednak pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. 
  4.  postępowania sanacyjnego  – dla przedsiębiorstw niewypłacalnych. Wprowadza rozwiązania, umożliwiające restrukturyzację zobowiązań, majątku i zatrudnienia. Dłużnik będzie jednocześnie pod stałą kontrolą sędziego komisarza i wierzycieli, z ograniczoną możliwością zarządzania majątkiem.

 

Pomimo wielu korzyści, które niesie nowa ustawa, w porównaniu ze stanem obecnym, w moim przekonaniu  projekt ustawy nie jest tak dobry, jak by mógł być, z punktu widzenia praktyka gospodarczego.

1 2

O autorze