loader

Nieprawidłowości w wydatkach gmin wiejskich w Kujawsko-Pomorskiem

Szeroko otwarte, zielone, trawiaste pole pod czystym, błękitnym niebem z drzewami w tle.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) ujawniła nieprawidłowości w wydatkach gmin wiejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Skontrolowane gminy to Bobrowo, Boniewo, Dragacz, Książki, Lisewo, Lubanie, Ryńsk i Wielka Nieszawka.

Wszystkie osiem gmin objętych kontrolą wykazało uchybienia. Najczęściej polegały one na nieprawidłowym zaklasyfikowaniu wydatków lub środków trwałych oraz zastosowaniu niewłaściwej stawki amortyzacyjnej. Te nieprawidłowości stwierdzono w gminach Ryńsk, Lisewo, Boniewo, Dragacz, Wielka Nieszawka, Lubanie i Bobrowo. W gminie Książki kontrolerzy NIK ocenili jako nieprawidłowe kwalifikowanie kosztów projektu „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych”.

W dwóch jednostkach naruszono ustawę Prawo zamówień publicznych. W gminie Boniewo zmieniono przedmiot umowy dotyczącej budowy urządzeń fotowoltaicznych bez zachowania wymaganej formy pisemnej. Wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia udzielała Sekretarz Gminy, której Wójt nie powierzył w formie pisemnej wykonywania tych czynności. W gminie Wielka Nieszawka umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych nie zawierała postanowień określających maksymalną wysokość kar umownych, co było niezgodne z Pzp. Ponadto Gmina nieterminowo zamieściła ogłoszenie o wykonaniu dwóch umów w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Kontrola wykazała również uchybienia w gminie Dragacz, gdzie nie wykazano w Wieloletnich Prognozach Finansowych projektu „Edukacja innowacyjna i eksperymentalna”, a także niepoprawnie określono wartość budowy kanalizacji sanitarnej.

NIK stwierdziła również, że gmina Wielka Nieszawka nie uwzględniła w umowie na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce minimalnych wymagań dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Chociaż wójt argumentował, że nie zgłaszano takich potrzeb, umowa powinna była uwzględniać potrzeby wszystkich potencjalnych użytkowników.

Ponadto NIK uznała za nierzetelny zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Projektu Klub Seniora dopiero pod koniec jego realizacji, co może skutkować zakwestionowaniem tego wydatku przez Instytucję Zarządzającą.

W związku z ustalonymi nieprawidłowościami NIK sformułowała 24 wnioski pokontrolne, które spotkały się z akceptacją kierowników jednostek kontrolowanych. Dziesięć z nich zostało już zrealizowanych.

author avatar
Capital24.tv
Capital24.tv - Nakręcamy biznes! Capital24.tv to pierwsza w Polsce internetowa telewizja biznesowa, która dostarcza wartościowe informacje, analizy oraz ekspertyzy związane z rynkiem gospodarczym i finansowym. Serwis został stworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, którzy prezentują treści w przystępnej i atrakcyjnej formie. Platforma umożliwia firmom założenie bezpłatnych profili, na których mogą publikować wiadomości, zdjęcia, podcasty oraz wideo, a także zintegrować je z kontem na YouTube. Dzięki licencji Creative Commons, treści zamieszczone na Capital24.tv są dostępne dla dziennikarzy i blogerów do bezpłatnego pobierania i udostępniania, co sprzyja szerzeniu wiedzy na temat polskiego biznesu i rynku kapitałowego.
O autorze