loader

Rada Ministrów przyjęła Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

  • Polityka rządu będzie nakierowana na szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski.
  • W założeniach przyjęto m in. wzrost PKB w 2022 r. o 4,3 proc., stopę bezrobocia na poziomie 5,8 na koniec roku a inflację na poziomie 2,8 proc.

Naszym priorytetem jest szybki rozwój polskiej gospodarki i sukcesywny wzrost PKB. W najbliższym czasie ważne będzie dalsze wzmocnienie inwestycji, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu finansów publicznych

– powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Nasza polityka gospodarcza będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych ram fiskalnych

– dodał wiceminister Piotr Patkowski.

Prognoza przedstawiona w przyjętych założeniach budżetowych nie uwzględnia efektów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który znajduje się w fazie uzgodnień oraz rozwiązań zaproponowanych w Polskim Ładzie. Efekty tych programów powinny pozytywnie wpłynąć na tempo wzrostu gospodarczego Polski.

Założenia makroekonomiczne

Produkt Krajowy Brutto

Zakładamy, że w 2021 r. PKB wzrośnie o 3,8 proc., a w 2022 r. o 4,3 proc. Głównym czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

Scenariusz na 2021 r. zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,1 proc., w kolejnym roku poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej nie zmieni się.

Stopa bezrobocia

Przewidujemy, że stopa rejestrowanego bezrobocia spadnie z 6,2 proc. w grudniu 2020 r. do 6,0 proc.na koniec 2021 r. Na koniec 2022 r. stopa bezrobocia ma wynieść 5,8 proc.

Poziom bezrobocia w Polsce będzie jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Co jest efektem m.in. wprowadzonych przez władze antykyzysowaych działań.

1 2

O autorze