loader

Raport w sprawie założeń reformy szpitalnictwa

Ministerstwo Zdrowia przedstawia raport pn. „Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”. Dokument jest efektem prac zespołu powołanego przez ministra zdrowia 23 grudnia 2020 roku. Założenia zawarte w tym dokumencie stanowić będą podstawę przygotowania projektu ustawy reformującej sektor szpitalnictwa w Polsce. 

“ Reforma szpitalnictwa jest odpowiedzią na problemem rozdrobnienia i niedopasowania szpitali do potrzeb zdrowotnych w kraju – mówi Adam Niedzielski, minister zdrowia. – Powoduje to nieefektywne wykorzystanie naszego najcenniejszego zasobu, czyli kadry medycznej, a w odczuciu pacjentów – ograniczenie dostępności. Również walka z epidemią wykazała, że Minister Zdrowia musi mieć instrumenty ingerowania w zakres świadczeń realizowany w szpitalach”. 

Szef resortu zdrowia podkreśla, że na planowane zmiany w szpitalnictwie będziemy patrzeć jednak przede wszystkim od strony pacjenta, a dla niego najważniejsza jest jakość świadczonej opieki i jej dostępność. 

“ Dlatego naszym celem będzie nie tylko poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej placówek medycznych, ale przede wszystkim zwiększenie jakości leczenia poprzez wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących jakości i efektów leczenia takich jak np.: koncentracja leczenia specjalistycznego oraz zwiększenie dostępności udzielanych świadczeń – dodaje minister.

W czasie prowadzonych prac, zespół ekspertów skupił się na czterech obszarach funkcjonowania szpitali publicznych wymagających zmian: 

  • strukturze właścicielskiej, 
  • restrukturyzacji szpitali, 
  • jakości zarządzania szpitalami 
  • reorganizacji systemu szpitalnictwa. 

Wszystkie ewentualne zmiany były analizowane w kontekście tego, że dobrze działający system leczenia szpitalnego jest czymś korzystnym i pozytywnym dla pacjentów, którzy w systemie ochrony zdrowia są najważniejsi. 

Zespół wypracował trzy warianty przedstawione w raporcie: 

  1. wariant ograniczenia liczby podmiotów nadzorujących szpitale (I), 
  2. wariant wzmocnienia nadzoru nad szpitalami przez administrację rządową (II) 
  3. wariant związany z utworzeniem Agencji Rozwoju Szpitali i dokonywaniem ewaluacji szpitali (III). 

    Po przeanalizowaniu szans i wyzwań związanych z każdym z nich, jak również po zapoznaniu się z argumentacją przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zespół zarekomendował wariant III. 

Kategoryzacja szpitali

1 2

O autorze