loader

Europosłowie: kryzys COVID-19 zagraża zdrowiu fizycznemu i psychicznemu dzieci

Kryzys COVID-19 prowadzi do negatywnych zjawisk, których ofiarami padają dzieci; zagraża ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu – podkreślili w rezolucji europosłowie. Ocenili, że państwa członkowskie Unii muszą więcej inwestować w edukację, opiekę zdrowotną, mieszkalnictwo, wsparcie rodziny i opiekę nad dziećmi, upewniając się, że usługi te docierają do wszystkich małoletnich.

„Dziecko to przede wszystkim dziecko, bez względu na pochodzenie etniczne, płeć, narodowość lub pochodzenie społeczne i ekonomiczne, zdolności, status migracyjny czy pobytowy”

– zaznaczył Parlament Europejski w rezolucji przyjętej 545 głosami za, 24 przeciw i 119 wstrzymującymi się.

W tekście dokumentu podkreślono, że kryzys COVID-19 prowadzi do negatywnych zjawisk, których ofiarami padają dzieci, dodatkowo zwiększając ich ryzyko ubóstwa, poważnie wpływając na ich dostęp do edukacji, zagrażając ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu oraz zwiększając ryzyko narażenia na przemoc i wykorzystywanie. Europosłowie wezwali Komisję Europejską do złożenia, zgodnie z zapowiedzią, w pierwszym kwartale 2021 r. wniosku ustawodawczego w sprawie ustanowienia europejskiej gwarancji dla dzieci.

PE zaznaczył, że kraje Unii Europejskiej powinny podjąć niezbędne środki w celu zagwarantowania prawa do edukacji każdemu dziecku i zapobieżenia przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewniając równy dostęp do edukacji bez względu na płeć, włączając w to dzieci romskie, dzieci niepełnosprawne i dzieci imigrantów.

„Edukacja online nigdy nie powinna na stałe zastępować nauki stacjonarnej”

– podkreślili europosłowie, wzywając również do włączenia do programu nauczania odpowiednich do wieku informacji na temat płci i seksualności.

Europosłowie oświadczyli również, że poprawie musi ulec sytuacja dzieci migrantów zarówno w UE, jak i poza nią. Ich zdaniem należy położyć nacisk na łączenie rodzin i odpowiednie warunki przyjmowania migrantów, usuwając bariery w dostępie do podstawowych usług i środków integracyjnych. Rezolucja nalega również, aby państwa członkowskie unikały zatrzymywania dzieci i zagwarantowały, że małoletni bez opieki będą mogli korzystać z przedstawicieli prawnych i opiekunów.

Europosłowie są szczególnie zaniepokojeni wykorzystywaniem seksualnym dzieci, które nasiliło się w związku z pandemią i lockdownem, podczas gdy usługi socjalne i instytucje opiekuńcze stały się wysoce niedostępne. Aż 23 państwa członkowskie UE nie wdrożyły jeszcze dyrektywy z 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, co zdaniem posłów do PE jest niedopuszczalne.

1 2

O autorze