loader

Dywidenda za 2013 rok

Zarząd PKO Banku Polskiego zaproponował podział zysku za 2013 rok, w tym wypłatę dywidendy w wysokości 937,5 mln zł, czyli 0,75 zł z brutto na jedną akcję. Spójna z polityką dywidendową banku rekomendacja zapewnia zachowanie miar adekwatności kapitałowej na bezpiecznym poziomie oraz dalszy rozwój instytucji. Po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą decyzje podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zarząd proponuje przeznaczyć na dywidendę 31,65 proc. zysku netto do podziału za 2013 r. z uwzględnieniem stosownych zasad rachunkowości. Polityka dywidendowa PKO Banku Polskiego, zaktualizowana w 2012 roku, zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania instytucją i stosownie do możliwości finansowych Grupy Kapitałowej. Jest zgodna z rekomendacją UKNF odnoszącą się do wzmocnienia baz kapitałowych banków.

– PKO Bank Polski prowadzi stabilną politykę dywidendową przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju skali działalności, realizowanym poprzez wzrost organiczny oraz fuzje i alianse strategiczne. Siła kapitałowa Banku pozwala nam na regularne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami – podkreśla Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.
Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości zapewni utrzymanie wskaźnika adekwatności kapitałowej powyżej 12 proc. oraz wskaźnika Tier 1 powyżej 9 proc. z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego, co pozwoli utrzymać dobrą sytuację kapitałową i płynnościową Banku oraz zapewni rozwój działalności kredytowej.
Proponowanym terminem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 września 2014 roku, zaś wypłaty dywidendy 3 października tego roku.
Deklaracja jest zgodna z ogólnymi rekomendacjami KNF skierowanymi do prezesów banków odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok.
Zgodnie z ubiegłorocznym pismem KNF, bank może rekomendować wypłatę dywidendy, jeśli:
• nie jest objęty programem postępowania naprawczego;
• posiada współczynnik wypłacalności powyżej 12%;
• współczynnik Tier 1 kształtuje się powyżej 9%;
• prognoza współczynnika wypłacalności na koniec 2014 r. w scenariuszu testów warunków skrajnych (referencyjnym) kształtuje się powyżej 12%;
• prognoza współczynnika Tier 1 na koniec 2013 r. w scenariuszu testów warunków skrajnych (referencyjnym) kształtuje się powyżej 9%;
• ogólna ocena BION jest lepsza niż 2,5;
• ocena BION w zakresie poziomu kapitału jest lepsza niż 2,5.
 
PKO Bank Polski, jako jedyny przedstawiciel sektora na GPW, dokonywał wypłat dywidendy w każdym roku od momentu debiutu w 2004 roku, co świadczy o silnych fundamentach i wysokich wynikach finansowych. W ubiegłym roku przy wypłacie z zysku netto za rok 2012 stopa dywidendy (na dzień dywidendy) wyniosła 4,9 proc.
O autorze