loader

BCC

User image

Posty autora:

Oczekiwania przedsiębiorców w 2016 r.

Aby dowiedzieć się, jak przedsiębiorcy oceniają swoją sytuację oraz jakie widzą perspektywy dla swoich firm w 2016 roku, Business Centre Club przeprowadził w grudniu internetowy sondaż wśród menedżerów i właścicieli firm z całego kraju.*

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku wpłynie niekorzystnie na finanse samorządów

Za ponad rok, 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa podwyższająca tzw. kwotę wolną od podatku. Konsekwencją zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie z jednej strony zwiększenie wysokości dochodu uzyskiwanego m.in. przez pracowników ze stosunku pracy (co istotne, uzyskanie wyższej płacy netto nie będzie powiązane z obciążeniem pracodawcy dodatkowymi kosztami), z drugiej – spowoduje ubytek dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności gmin, co może zachwiać ich równowagą finansową.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

W poniedziałek, 14 grudnia odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. W swoim wystąpieniu przedstawiciel BCC, dr Wojciech Warski, wyraził nadzieję, że dotychczas pomijane tematy takie jak gruntowna przebudowa prawa pracy i budowa nowego typu relacji między pracownikami i pracodawcami wróci do dyskusji na forum RDS. W polu zainteresowań organizacji pracodawców są tematy szczegółowe, takie jak Prawo Działalności Gospodarczej, ale też będące w interesie ogółu:uszczelnienie systemu podatkowego i uproszczenie przepisów podatkowych, czy utrzymywanie niskiego deficytu sektora finansów publicznych.

Nowy pakiet nt. gospodarki cyrkulacyjnej

Nowy pakiet nt. gospodarki cyrkulacyjnej – adaptacja do sytuacji wyczerpywania zasobów to wyzwanie, które może przynieść konkretne korzyści firmom Komisja Europejska ogłosiła 2 grudnia br. nowy pakiet zawierający propozycje kompleksowych działań na rzecz transformacji w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej.

Mechanizmy wyłudzenia podatku VAT – proponowane środki zapobiegawcze

Business Centre Club wspólnie z Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, powołał 30.06.2014 r. Koalicję na rzecz walki z szarą strefą, której uczestnikami są również m.in. Ministerstwo Finansów, Najwyższa Izba Kontroli i Centralne Biuro Antykorupcyjne. W ub. poniedziałek, 16 listopada, w siedzibie BCC, odbyła się debata poświęcona luce w podatku VAT i przeciwdziałaniu wyłudzeniom, która miała charakter konsultacyjny i była częścią przygotowań do przedstawienia na początku przyszłego roku Raportu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”.