loader

Jak BGK może wspierać polski eksport?

Rządowy program wspierania eksportu (Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.), zatwierdzony 29 lipca br.

Cel programu:

Poprawa pozycji konkurencyjnej polskich eksporterów, zwiększenie wielkości polskiego eksportu poprzez ułatwienie importerom dostępu i uatrakcyjnienie warunków finansowania zakupu polskich dóbr i usług inwestycyjnych.

Cel będzie realizowany poprzez udzielanie przez BGK kredytów dla nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z zapewnieniem ochrony ubezpieczeniowej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

W przypadku kredytów długoterminowych (z okresem spłaty: powyżej 2 lat) do 2015 r. planowane jest udzielnie ich na kwotę 5,1 mld zł (mówimy tu o relatywnie dużych transakcjach – o kwocie powyżej 1 mln eur jednostkowo), w przypadku kredytów krótkoterminowych plany zakładają 600 mln zł.

Skala programu:

Do 19.11.2010 otwarto akredytywy na równowartość ok. 80 mln zł (min. dla takich firm jak PPH ROLMETAL, ZAMET – BUDOWA MASZYN” S.A.) oraz podpisano długoterminowe umowy kredytowe o równowartości ok. 140 mln zł. (min. dla takich firm jak WIEDEMANN POLSKA Sp. z o.o, SciTeeX Sp. z o.o.) W najbliższym czasie planowane jest podpisanie kolejnej umowy kredytowej na kwotę o równowartości ok. 180 mln zł. (UNIBEP S.A.)

Branże:

W założeniach programu rządowego nie zostały określone branże preferowane w dostępie do finansowania. Struktura branżowa udzielanych przez bank kredytów eksportowych będzie odzwierciedlać zapotrzebowanie zgłaszane przez eksporterów oraz nabywców polskich towarów i usług. Zgodnie z przyjętymi założeniami branżowa struktura udzielanych kredytów będzie zbieżna ze strukturą polskiego eksportu, w tym zwłaszcza kierowanego na rynki wschodnie. W związku z tym finansowanie jest kierowane głównie do firm z branż: elektromaszynowej, chemicznej, budowlanej oraz w przypadku finansowania krótkoterminowego rolno-spożywczej oraz przemysłowej w zakresie części zamiennych i komponentów.

Kraje:

Program rządowy nie wskazuje wprost rynków, które będą uprzywilejowane przy wykorzystaniu środków przeznaczonych na finansowanie projektów eksportowych. Biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe największe zainteresowanie wsparciem kredytowym eksportu związane jest z eksportem do krajów o tzw. gospodarkach nierynkowych (głównie rynki wschodnio-europejskie, kraje byłego Związku Radzieckiego – Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan).

Finansowanie długoterminowe (okres spłaty: ponad 2 lata):

Kredyty dla nabywcy lub banku nabywcy – finansowanie nabywców polskich towarów i usług lub ich banków.

Warunki kredytu:
Udział kredytu BGK w finansowaniu kontraktu handlowego do 85% jego wartości.
Wypłaty z kredytu realizowane bezpośrednio na rzecz eksportera.

Okres spłaty: od 2 do nawet 12 lat (w zależności od kraju importera i sektora).

Oprocentowanie: stałe – według stopy CIRR (informacja na temat stóp CIRR w załączniku) lub zmienne, oparte na stawkach EURIBOR/ LIBOR, powiększonych o marżę na pokrycie ryzyka płynności BGK.

Jednolita prowizja administracyjna (0,5% p.a.).
Brak regresu wobec eksportera

Korzyści:

Możliwość zdobywania przez polskich eksporterów nowych rynków zbytu.
Umożliwienie realizacji kontraktów na rynkach o podwyższonym ryzyku.

Możliwość zaoferowania swoim odbiorcom zapłaty z odroczoną płatnością.
Poprawa płynności firmy.

Przeniesienie ryzyka zapłaty za towar na BGK i KUKE SA.

Długi termin spłaty kredytu.

Obciążenie kosztami kredytu importera.

Możliwość zawierania kontraktów o wyższej wartości.

Umożliwienie importerowi uzyskania atrakcyjnego kredytu.

Warunki uzyskania kredytu:

Uzyskanie przez BGK polisy KUKE ubezpieczającej należności z kredytu.

1 2

Dekoracyjna ikona taśmy filmowej Zobacz wideo
O autorze