loader

Rozwój i odbudowa turystyki – konsultacje KPO z udziałem wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego

Turystyka w projekcie Krajowego Planu Odbudowy

Dokument przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania:

  • dla branży turystycznej w komponencie:1: Odporność i konkurencyjność gospodarki A1.1.1. Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach w celu zmiany/rozszerzenia profilu działalności podmiotów z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19. Przewidywana kwota alokacji wynosi 300 mln euro.
  • dla uzdrowisk w komponencie 4: Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia w ramach inwestycji: D1.1.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych w celu poprawy stanu infrastruktury podmiotów leczniczych w obszarach priorytetowych. Szacowana kwota dofinansowania dla całego działania wynosi 961 mln  euro.

Kluczowym wyzwaniem w ramach wsparcia dedykowanego turystyce jest dostosowanie działalności do warunków związanych z obostrzeniami wynikającymi z pandemii, a także zwiększenie aktywności w szczególności inwestycyjnej przedsiębiorstw dla zapewnienia odbudowy oraz długotrwałej odporności  na zjawiska kryzysowe.

Spodziewane skutki tych działań to powstanie nowych miejsc pracy, wykreowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Realizacja inwestycji obejmować będzie udzielanie wsparcia dla przedsiębiorstw, w tym w szczególności dla MŚP z sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu COVID-19.

Program „Polskie Uzdrowiska ku przyszłości”

Zadania realizowane w ramach projektu mają prowadzić do poprawy jakości i dostępności do usług zdrowotnych i bazować na walorach naturalnych, które warunkują posiadanie statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Polska Organizacja Turystyczna oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w pracach nad KPO podkreślają:

1 2

O autorze