loader

Światowy Dzień Wolności Prasy: PE przyjął rezolucję w sprawie wolności mediów

3 maja 2018 r. PE przyjął rezolucję w sprawie pluralizmu mediów i wolności mediów w UE, zwracając uwagę na wydarzenia polityczne w różnych państwach członkowskich, które doprowadziły do ​​zwiększenia nacisków na dziennikarzy i gróźb pod ich adresem.

Wezwał instytucje UE do zagwarantowania pełnego wdrożenia Karty praw podstawowych UE jako środka do zdecydowanego utrzymania pluralizmu i wolności mediów. Parlament wezwał państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich środków, w tym odpowiedniego finansowania publicznego, w celu ochrony i promowania pluralistycznego, niezależnego i wolnego środowiska medialnego.

Komisja Europejska przedstawiła w grudniu 2020 r. Plan działania dla sektora mediów i sektora audiowizualnego – strategiczny plan naprawy i transformacji sektora, obejmujący 10 konkretnych działań. KE mogłaby również przygotować europejską ustawę o wolności mediów, która uzupełni arsenał legislacyjny, tak aby wolność i pluralizm mediów były filarami naszych demokracji.

1 2

O autorze