Profile firm
PKO Leasing PKO LeasingFinanse
Pracodawcy RP Pracodawcy RPOrganizacje
PZU S.A. PZU S.A.Ubezpieczenia
GPW GPWFinanse
Konsmetal KonsmetalBiznes
easyMarkets easyMarketsInwestycje

Związek Polskiego Leasingu

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) zrzesza 32 firmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, który ma specjalny status członka zbiorowego. ZPL jest członkiem Leaseurope - organizacji zrzeszającej 44 związki z 34 krajów Europy, uczestniczy w pracach powołanej przez Leaseurope Grupy Roboczej krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope.

Współpraca z Leaseurope

W 2008 roku we współpracy z Leaseurope ZPL wziął udział w konsultacjach społecznych zorganizowanych przez Komisję Europejską na temat zredukowanych stawek VAT, w konsultacjach dotyczących wypracowania stanowiska Leaseurope w stosunku do Komisji Europejskiej w kwestii liberalizacji rynku wynajmu samochodów ciężarowych, włączył się do prac przy opracowaniu wspólnie z ELFA (amerykański związek leasingodawców) uwag do projektu UNIDROIT w odniesieniu do leasingu (modelowa konwencja międzynarodowa dot. leasingu), kontynuuje działania na rzecz wdrożenia do przepisów krajowych unijnych regulacji dotyczących stosowania tachografów cyfrowych w samochodach ciężarowych, uczestniczył w procesie opracowywania przez Leaseurope standardów umów leasingowych, przygotowuje opinię dotyczącą skutków dla branży leasingowej wdrożenia do przepisów krajowych nowej Dyrektywy UE dotyczącej podatku VAT, przygotowuje stanowisko do wstępnej wersji Kodeksu dobrych praktyk dotyczących dzielenia się informacjami w celu zabezpieczenia przed oszustwami i kradzieżami samochodów.

Na rynku krajowym

ZPL reprezentuje interesy swoich członków współpracując z licznymi organizacjami biznesowymi: Związkiem Banków Polskich, Krajową Izbą Gospodarczą, Polską Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan". ZPL jest członkiem Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa i Transparentności Obrotu Gospodarczego, Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Funduszy UE, uczestniczy w pracach Rady Rozwoju Rynków Finansowych (przy Ministerstwie Finansów) i uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej.

Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. ZPL prowadzi działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości, wspierając merytorycznie liczne konferencje i szkolenia.

Współpraca z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Przystąpienia do ZPL Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP) oznacza jakościową zmianę. W ten sposób umacnia sie wodziaływanie branży na decyzje administracji publicznej dotyczące rozwoju rynku motoryzacyjnego i jego finansowania i to nie tylko na rynku krajowym, ale także w strukturach Leaseurope. Poprzez udział w pracach grupy roboczej ds. rynku motoryzacyjnego Leaeurope będziemy mieli bezpośredni wpływ na przygotowywane przez Komisję Europejską regulacje dotyczące tego rynku. Rozszerzony zostanie również zakres prezentacji danych statystycznych polskiego rynku leasingu o dane dotyczące rynku wynajmu długoterminowego, które do tej pory nie były w sprawozdawczości europejskiej ujmowane.

Wewnątrz związku

ZPL wypracowuje kierunki swojej działalności w ramach grup roboczych: Grupy ds. rozwiązań prawnych, Grupy ds. funduszy strukturalnych, Grupy ds. PR i marketingu, Grupy statystycznej. W trakcie tworzenia jest Grupa ds. rynku motoryzacyjnego. ZPL regularnie przygotowuje i publikuje kwartalne, półroczne i roczne zestawienia danych statystycznych dotyczących rynku leasingowego, będąc najpoważniejszym i najbardziej wiarygodnym w Polsce źródłem informacji o leasingu. ZPL opracował, uchwalił i nadzoruje przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Etyki i Standardów Zawodowych Przedsiębiorcy Leasingowego. ZPL jest organizatorem licznych imprez, szkoleń i seminariów z udziałem przedstawicieli firm leasingowych.

Historia ZPL w skrócie

1994 - Zgromadzenie Założycielskie, w którym wzięli udział przedstawiciele 21 firm leasingowych, uchwaliło statut organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa leasingowe i reprezentującej interesy branży wobec organów administracji publicznej i samorządowej. Powołany został Komitet Założycielski, który w listopadzie zarejestrował w sądzie organizację o nazwie "Konferencja Przedsiębiorstw Leasingowych w Polsce - Związek Pracodawców". Pierwsze Walne Zebranie Związku dokonało wyboru Komitetu Wykonawczego z przewodniczącym na czele oraz powołało do życia Biuro Konferencji.

2001 - ZPL zorganizował doroczny Kongres Leaseurope w Warszawie.

2003 - Decyzją Walnego Zebrania zmianie uległa nazwa Konferencji na Związek Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL).

2008 - w kwietnia odbyło się Walne Zebranie Związku Przedsiębiorstw Leasingowych. Związek podjął decyzję w sprawie przystąpienia do ZPL Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWPL) oraz związanej z tym faktem zmiany nazwy organizacji na Związek Polskiego Leasingu. PZWiLP otrzymał specjalny status członka zbiorowego ZPL, zachowując swoją strukturę organizacyjną i autonomię działania.
Ostatnio dodane
Polecane
Podstawowe informacje:


WWW:

Wiadomości firmowe

Nieprzerwany wzrost na rynku leasingu Związek Polskiego Leasingu
Nieprzerwany wzrost na rynku leasingu
Polska branża leasingowa 2014 rok zaliczyła do udanych. Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu wypracowały 21,3 proc. wzrost i więcej