Profile firm
Sony SonyElektronika
SEG SEGOrganizacje
WHC WHCOrganizacje
Pelion S.A. Pelion S.A.Ochrona Zdrowia
SAP SAPIT
Deloitte DeloitteDoradztwo
Play PlayTelekomunikacja
Zacznij.biz Zacznij.bizOrganizacje
Oras OrasBiznes

GRUPA ARCTIC PAPER PO III KWARTAŁACH 2013 ROKU

2013.11.14 09:15
Autor:
Grupa Arctic Paper wypracowała po trzech kwartałach 2013 roku przychody w wysokości blisko 2,4 mld zł oraz wynik EBITDA sięgający 59,3 mln zł. Grupa odnotowała stratę na poziomie wyniku operacyjnego w wysokości 35,3 mln zł oraz stratę netto w wysokości 59,2 mln zł (wyniki bez uwzględnienia trwałej utraty wartości aktywów niefinansowych AP Grycksbo). 

Na słabsze od osiągniętych w tym samym okresie 2012 roku wyniki finansowe wpłynęło przede wszystkim utrzymujące się osłabienie popytu na wysokogatunkowy papier graficzny w Europie, przekładające się na spadek cen, jak również niekorzystne różnice kursowe, przede wszystkim silna pozycja SEK wobec EUR i USD.  

Wynika operacyjny po III kwartałch wyniósł: -101,9 mln zł, a wynik netto: -113,2 mln zł. Dokonany na dzień 30 czerwca 2013 roku odpis z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych AP Grycksbo w wysokości 66,6 mln zł, nie wpłynął na przepływy pieniężne Grupy. 

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 roku popyt na wysokogatunkowy papier graficzny w Europie był niższy o 6,8%. Arctic Paper stracił tylko 4,2% wolumenu sprzedaży, kontynuując tym samym zwiększanie swojego udziału w rynkach w całej Europe. 

W drugim półroczu 2013 r. Arctic Paper wdrożył plan naprawczy uwzględniający redukcję kosztów, którego celem jest poprawa wyniku o 75 mln zł.  Pierwsze efekty ograniczenia kosztów są już widoczne.  Spółka spodziewa się istotnej poprawy w tym zakresie w 2014 roku. 

Grupa rozszerza także swoją ofertę produktową, w celu zdynamizowania sprzedaży pomimo słabszego popytu na rynku. W okresie najbliższych 6 miesięcy zamierza wprowadzić nowe produkty we wszystkich papierniach. Oferta produktowa została już w październiku rozszerzona w papierni w Grycksbo o nowe produkty skierowane do branży opakowaniowej. 

W ciągu trzech kwartałów 2013 roku Grupa wypracowała przychody wyższe o 17,9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ze względu na nabycie Grupy Rottneros w grudniu 2012 roku, przychody i koszty tej Grupy od 1 stycznia 2013 roku są ujmowane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Arctic Paper. Przychody ze sprzedaży produktów Grupy Arctic Paper bez uwzględnienia przychodów Grupy Rottneros wyniosły w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku 1,886 mld zł i były niższe od przychodów za analogiczny okres 2012 roku o 6,1%. Spadek ten był spowodowany zarówno zmniejszeniem ilości sprzedanego papieru jak również spadkiem ceny jednostkowej wyrażonej w PLN.

Warto podkreślić, że Arctic Paper stracił w okresie trzech kwartałów 2013 roku 4,2% swojego wolumenu sprzedaży papieru, w porównaniu do spadku rynku na poziomie 6,8%, choć nie udało się uniknąć wpływu trudnej sytuacji rynkowej na ceny produktów oferowanych przez Grupę. 

Wynik operacyjny wyniósł w trzecim kwartale 2013 r. -7,0 mln zł, w porównaniu z 10,5 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku. Głównym powodem takiego spadku był niższy wolumen sprzedaży papieru (-58,9 mln zł), zmiany cen oraz negatywny wpływ różnic kursowych (-10,9 mln zł). Częściowo zostało to zrównoważone przez pozytywny wpływ kosztu własnego sprzedaży na poziomie +42,5 mln (spowodowanego głównie niższym wolumenem). Koszty sprzedaży, ogólnego zarządu i inne wywarły razem pozytywny wpływ na poziomie +14,2  mln zł. Wpływ Rottneros na wynik operacyjny w analizowanym okresie był negatywny i wyniósł -4,4 mln zł. 

W III kwartale 2013 r. EBITDA Grupy Arctic Paper zanotowała istotny wzrost w porównaniu z II kwartałem 2013 r., głównie w związku z większym wolumenem sprzedaży niż w II kwartale 2013 r. i wyższą średnią ceną sprzedaży. W porównaniu z III kwartałem 2012 r. EBITDA była niższa o 18,3 mln zł, głownie na skutek niższego wolumenu sprzedaży papieru w ujęciu rok do roku (-8,79%). 

SPRZEDAŻ W III KWARTALE 2013 ROKU

Przychody ze sprzedaży papieru Grupy Arctic Paper, wypracowane przez papiernie Grupy (bez uwzględnienia Rottneros), w III kwartale 2013 roku wyniosły 598 mln zł, co stanowi wzrost o 4,3% w porównaniu do II kwartału 2013 roku oraz spadek o 11,1% w porównaniu do III kwartału 2012 roku. Narastająco przychody za 2013 rok osiągnęły 1,8 mld zł i były niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem o 7,9%.

Przychody na tonę sprzedanego papieru wyrażone w PLN wyniosły w III kwartale 2013 roku 3,19 tys. zł, co stanowi wzrost o 2,0% w porównaniu do wyniku osiągniętego w II kwartale 2013 roku oraz spadek o 2,67% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Narastająco przychody na tonę sprzedanego papieru wyniosły 3,18 tys. zł i były o 4,0% niższe niż w ciągu trzech kwartałów 2012 roku. 

W III kwartale 2013 roku Grupa Arctic Paper zanotowała spadek wolumenu sprzedaży w porównaniu do III kwartału 2012 roku o 8,87% oraz spadek o 4,2% narastająco rok do roku. Wolumen sprzedaży w III kwartale 2013 roku wyniósł 188 tysięcy ton, a w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 roku 575 tysięcy ton.

Trzeci kwartał tego roku oceniamy jako okres poprawy naszej sytuacji. Pomimo dalszych spadków na europejskim rynku papierów graficznych, spadek sprzedaży w Arctic Paper był niższy niż spadek całego rynku. Oznacza to, że kontynuujemy wzrost naszych udziałów rynkowych. W drugim półroczu tego roku wdrożyliśmy plan naprawczy i widzimy już jego pierwsze pozytywne efekty.  Istotnej poprawy w tym zakresie oczekujemy w 2014 roku. Spodziewamy się, że otoczenie rynkowe w najbliższym okresie pozostanie trudne. Pomimo tego, już w ciągu najbliższych miesięcy można oczekiwać korzystnych zmian i polepszenia rentowności Arctic Paper, w porównaniu z sytuacją z pierwszej połowy tego roku– powiedział Wolfgang Lübbert, Prezes Arctic Paper S.A.

Wychodząc naprzeciw zmianom rynkowym, intensywnie pracujemy nad rozwojem nowych produktów, aby zdynamizować sprzedaż, pomimo słabej sytuacji popytowej na rynku. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy chcemy wprowadzić do oferty nowe produkty w trzech naszych papierniach. W październiku wprowadziliśmy już nowy asortyment produktowy, przeznaczony dla rynku opakowań, w naszej papierni Arctic Paper Grycksbo. Arctic Paper Kostrzyn, Arctic Paper Munkedals oraz Arctic Paper Mochenwangen zaoferują nowe produkty na początku 2014 roku – dodał Wolfgang Lübbert. 
Komenatrze
Polecane
Profile firm z podobnej branży
URSUS URSUSPrzemysł
LOTOS S.A. LOTOS S.A.Przemysł
ELPIGAZ ELPIGAZPrzemysł
GRUPA ARCTIC PAPER
Podstawowe informacje:


WWW:

www.arcticpaper.com
GRUPA ARCTIC PAPER

Wiadomości firmowe

GRUPA ARCTIC PAPER PO III KWARTAŁACH 2013 ROKU Wyniki finansowe
GRUPA ARCTIC PAPER PO III KWARTAŁACH 2013 ROKU
Przychody w wysokości blisko 2,4 mld zł więcej